Specjalista (starszy specjalista) ds. kadr

Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty ds. kadr.

W swoich działaniach będziesz odpowiedzialn* za:

 • prowadzenie akt pracowniczych i archiwizację – umowy, oświadczenia, świadectwa pracy, naliczanie stażu pracy, urlopów itp. zgodnie ze stosownymi przepisami;
 • obsługę programu Kadry Wolters Kluwer;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, prowadzenie rejestrów umów, zarządzeń itp.;
 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień
  i innych spraw wynikających ze stosunku pracy oraz z porozumień
  o wolontariacie;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności i szkoleń BHP;
 • bieżące informowanie o zmianach kadrowych i w przepisach dot. zatrudnienia;
 • aktualizację informacji i danych publikowanych w BIP;
 • dbałość o przepływ informacji dot. pracowników poprzez aktualizacje
  w aplikacji Teams, stałą współpracę z kadrą zarządczą oraz działem księgowym;
 • wprowadzenie elektronicznego przepływu dokumentów kadrowych (wnioski urlopowe, grafiki, odcinki, nadgodziny itp.);
 • zaangażowanie w procesy rekrutacji i adaptacji pracowników;
 • rozwój w kierunku uelastycznienia działań kadrowych – otwartość na ludzi, wykorzystywanie/ kreowanie polityki personalnej.

Ważne dla nas jest, abyś miał* (wymagania konieczne):

 • polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz żebyś nie był* prawomocnie skazan* za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej roczny staż pracy lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 3 letni staż pracy;
 • biegłość w obsłudze pakietu Office, w szczególności Excel i Word;
 • profil zaufany lub e-dowód;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – także w działach personalnych;
 • aktualną wiedzę (albo wiedzę, gdzie znaleźć najnowsze informacje) dot. przepisów z zakresu prawa pracy- Kodeks Pracy, najważniejszych ustaw dot. pomocy społecznej, systemie wsparcia rodziny oraz pracowników samorządowych.

Aplikuj, jeśli jesteś (wymagania dodatkowe):

 • obowiązkow*, samodzieln* i odpowiedzialnie podchodzisz do powierzonych obowiązków;
 • gotow*, do wprowadzania zmian, proaktywnie działasz i współpracujesz;
 • skrupulatn*, precyzyjn*, a jednocześnie potrafisz spojrzeć na różnorodne zagadnienia z szerszej perspektywy.

Zapewnimy Tobie:

 • umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia;
 • pracę w wymiarze 1 etatu – 40 godzin w tygodniu;
 • wynagrodzenie od 5800 zł brutto;
 • przestrzeń do realizowania własnych pomysłów w zakresie usprawniania przepływu informacji, spraw pracowniczych, polityki personalnej;
 • wsparcie w opracowaniu ścieżki zawodowej i nabycie doświadczenia zawodowego;
 • premie uznaniowe i benefity wynikające ze specyfiki pracy w jednostce budżetowej;
 • własne, indywidualne miejsce pracy.

Jeśli chcesz pracować z nami przygotuj:

 • podpisane CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji na podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
  w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, mile widziane opinie
  z poprzednich miejsc pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o niekaralności oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór do pobrania tutaj: https://tiny.pl/dfrcx).

Na Twoją aplikację – złożoną osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego) czekamy do 5 czerwca 2024 r.

Kopertę z dopiskiem „Rekrutacja – KADRY” dostarcz pod adres:
Zespół Placówek Specjalistycznych
Ul. Wejherowska 65
81-019 Gdynia