Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Specjalistycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: info@zpsgdynia.pl , telefon: 58 664 33 66.
Osobą kontaktową jest: Przemysław Lebiedziński.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymane terminy oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miasta Gdyni
Adres: Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
e-mail: dostepnosc@gdynia.pl

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy ul. Wejherowskiej 65

 • wejście do obiektu bezpośrednio z poziomu chodnika (dla osób z niepełnosprawnością ruchową z pomocą obsługi ZPS);
 • szklane drzwi wyklejone taśmą kontrastujacą;
 • po wejściu do budynku, na parterze możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcji;
 • możliwość swobodnego wchodzenia i poruszania się po budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • możliwość swobodnego przemieszczania się, schody dostępne i szerokie (pierwszy i ostatni stopień wyklejone taśmą kontrastującą), brak windy;
 • bezpłatne miejsca postojowe w okolicy posesji, brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

II. Budynek mieszczący się przy ulicy Bpa Dominika 25 (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

 • w pobliżu obiektu bezpłatne miejsca parkingowe, brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością
 • wejście po schodach (5 stopni), podjazd dla wózków;
 • po wejściu do budynku możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcji
  możliwość swobodnego przemieszczania się po korytarzach;
 • możliwość swobodnego wchodzenia i poruszania się po budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • możliwość korzystania z toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu;
 • aktywny mail interwencyjny obsługiwany przez psychologów.