O NAS

Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdynia. Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Misją #ZPSGdynia jest pomoc dzieciom i rodzinom w realizacji podstawowych funkcji rodziny, poprzez działania o charakterze wychowawczym, diagnostycznym, terapeutycznym, edukacyjnym, a także przeciwdziałanie przemocy oraz wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami i będącymi w trudnej sytuacji – nierzadko kryzysowej.

PION PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO i PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 • zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty reintegracyjne dla całych rodzin
 • wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego
 • wsparcie osób usamodzielnianych
 • staże zawodowe dla pedagogów
 • 16 SPOTów (w tym 13 prowadzonych przez NGO)

PION INTERWENCJI CAŁODOBOWEJ i WSPARCIA SPACJALISTYCZNEGO

 • interwencja kryzysowa – całodobowe wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym
 • grupy wsparcia
 • psychoterapia w zakontraktowanych gabinetach prywatnych
 • hostel dla osób doświadczających przemocy
 • program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec bliskich
 • Niebieski Pokój – miejsce bezpiecznego przesłuchania dzieci
 • Niebieski Patrol – interwencje policji z asystą psychologa
 • szkolenia i staże zawodowe dla psychologów
 • szkolenia dla specjalistów w tematyce: kryzysów psychicznych, mechanizmów przemocy, wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

RYS HISTORYCZNY