O NAS

Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdynia. Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Misją #ZPSGdynia jest pomoc dzieciom i rodzinom w realizacji podstawowych funkcji rodziny, poprzez działania o charakterze wychowawczym, diagnostycznym, pychoterapeutycznym, edukacyjnym, a także przeciwdziałanie przemocy oraz wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami i będącymi w trudnej sytuacji – nierzadko kryzysowej.

PION PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO i PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 • zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty reintegracyjne dla całych rodzin
 • wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego
 • wsparcie osób usamodzielnianych
 • staże zawodowe dla pedagogów
 • 16 SPOTów (w tym 13 prowadzonych przez NGO)

PION INTERWENCJI CAŁODOBOWEJ i WSPARCIA SPACJALISTYCZNEGO

 • interwencja kryzysowa – całodobowe wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym
 • grupy wsparcia
 • psychoterapia w zakontraktowanych gabinetach prywatnych
 • hostel dla osób doświadczających przemocy
 • program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec bliskich
 • Niebieski Pokój – miejsce bezpiecznego przesłuchania dzieci
 • Niebieski Patrol – interwencje policji z asystą psychologa
 • szkolenia i staże zawodowe dla psychologów
 • szkolenia dla specjalistów w tematyce: kryzysów psychicznych, mechanizmów przemocy, wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

RYS HISTORYCZNY

Początek działań na rzecz gdyńskich dzieci i ich rodzin. Funkcjonowanie Ogniska Gdynia na parterze kamienicy przy ul. Zygmunta Augusta 9 przygotowała Maria Pilecka, długoletnia współpracownica Kazimierza Lisieckiego.

Wyłączenie Ogniska Gdynia ze struktur Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie.

Przeprowadzka Ogniska na ul. Wejherowską 65. Tu swoją siedzibę ma do dziś.

Przeniesienie działań Ogniska Gdynia ze struktur Kuratorium Oświaty do pionu pomocy społecznej.

Przyłączenie do Ogniska Gdynia Placówki Interwencyjnej, działającej 24 godziny na dobę i realizującej wsparcie dla dzieci w kryzysie (teraz w strukturach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych).

Powołanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Początek działalności pod nazwą Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka". Ognisko Wychowawcze jest jedną z placówek wchodzących w skład zespołu do dziś.

Utworzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (teraz Log-In) zajmującej się pracą z młodzieżą z nadzorami kuratorskimi.

Powołanie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego FAS – pierwszego w Polsce  ośrodka samorządowego zajmującego się problematyką alkoholowego zespołu płodowego. Dziś działa jako Centrum Terapii FASD przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.

Przyłączenie do Zespołu Placówek Specjalistycznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ulicy Bp. Dominika 25.

Objęcie przez ZPS nadzorem merytorycznym i finansowym dotychczasowych świetlic socjoterapeutycznych i utworzenie sieci SPOT – sieci placówek wsparcia dziennego.

Utworzenie portalu www.gdyniawspiera.pl – bazy bezpłatnych form wsparcia w codziennym życiu, z której korzystają także profesjonaliści. Serwis wyróżnia innowacyjny interfejs i metoda wyszukiwania.

Utworzenie Gdyńskiego Ośrodka Stażowo – Terapeutycznego (GOST), którego zadaniem jest koordynacja programów stażowych dla studentów, absolwentów i specjalistów oraz współpraca z psychoterapeutami; to wsparcie dla ok. 100 wolontariuszy i stażystów ZPS.

Wsparcie działania coucb, czyli telefonu zaufania i czatu dla gdyńskiej młodzieży; udzielanie anonimowej i bezpłatnej specjalistycznej pomocy w trudnościach związanych z okresem dorastania.

GOST – Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny zmienia siedzibę.  Placówka mieści się teraz przy ul. Biskupa Dominika 16-22.

ZAPRASZAMY W NASZE PROGI