Ogólna klauzula Informacyjna w Zespole Placówek Specjalistycznych

Zespół Placówek Specjalistycznych z siedzibą w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, w tym danych osobowych Państwa podopiecznych korzystających z oferty ZPS jest Zespół Placówek Specjalistycznych z siedzibą w Gdyni (81-049), ul. Wejherowska 65.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w godzinach urzędowania Zespołu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: radca@zpsgdynia.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych polegających w szczególności na: wsparciu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań, pomocy osobom krzywdzonym, interwencja kryzysowej oraz współpracy z innymi osobami i podmiotami działającymi w lokalnym systemie wsparcia dziecka i rodziny. Statut ZPS w Gdyni oraz pełen zakres aktywności realizowanych przez Administratora można znaleźć na stronie: https://www.gdynia.pl/bip/zespol-placowek-specjalistycznych-im-k-lisieckiego-dziadka,1071/zespol-placowek-specjalistycznych-im-k-lisieckiego-dziadka,516341.
 4. Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych są:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  – tj. udzielona nam zgoda, pobierana np. w procesie rekrutacji, w toku świadczeniu poradnictwa specjalistycznego lub w stosunku do innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. umowa, w przypadku gdy jest Pan/Pani jej stroną lub pracownikiem/współpracownikiem jednego z naszych usługodawców;
  c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa: m.in. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawa Kodeks pracy, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do nich;
  d) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, np. nadzór i kontrola realizacji zadania publicznego prowadzenia placówek wsparcia dziennego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadnione interesy Administratora danych, np. gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dodatkowo możemy przetwarzać zgromadzone dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z realizacją zadań publicznych – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, organy gminy a także inne organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni.
 7. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy wyłącznie danych niezbędnych w procesie realizacji statutowych zadań Administratora. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum a Administrator zidentyfikował i podjął działania w celu ich właściwego zabezpieczenia. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z przepisów przywołanych w punkcie 4 i 5, a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
 8. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzonej na ich podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy: radca@zpsgdynia.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci (podopiecznych) są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 13. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień mogą Państwo zgłosić się do Administratora przesyłając wniosek na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną: radca@zpsgdynia.pl