Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego “Dziadka", ul. Wejherowska 65, 81-049 w Gdyni.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail:iod@zpsgdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze – przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
 5. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, potrzebuje ich Pani / Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
   • wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.